Impressum

Podatki v skladu s členom 5 zakona o elektronskih medijih

ZH distribucija d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

Stik

ZH distribucija d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
Telefon: 069 950 535
e-mail: info-lju(at)zoo-hobby.eu

Zastopa:

Direktor: Boštjan Vidic

Vpis v register:

Podjetje je registrirano pri sodišču v Ljubljani, srg. št.: 2018/21195, ustanovitveni kapital družbe: 7.500,00 EUR

Davek na dodano vrednost:

Identifikacijska številka za DDV v skladu s členom 79. zakona o DDV (ZDDV-1): SI94099588

Reševanje sporov

V postopkih za reševanje sporov s potrošniki nismo pripravljeni ali dolžni sodelovati.

Print page  
Iskanje